Obchodní a záruční podmínky

Vážený zákazníku,

jménem obchodního zastoupení tepelné techniky Bosch Termotechnika Vám děkujeme za projevenou důvěru k našim značkám a blahopřejeme ke koupi našeho výrobku.

Naše výrobky jsou tradičně spojovány s kvalitou a nejvyšší technickou úrovní. Dodávají se bez přerušení již více než sto let. Během této doby prošly převratnými změnami nejen v použitých materiálech a konstrukci, ale i ve využití řídící elektroniky. Cílem vývoje našich výrobků je vedle dlouholetého bezchybného provozu vždy i nejvyšší míra úspornosti a bezpečnosti.

Naše úsilí však samotné nestačí. Nyní je i na Vás, abyste svým zodpovědným přístupem k zajištění instalace a provozu, včetně pravidelných ročních prohlídek plně využil kvalit našich výrobků. Prováděním pravidelných ročních prohlídek zajistíte pro Váš výrobek optimální preventivní péči, max. ekonomický a bezpečný provoz a předejde se vzniku možných poruch nesprávným provozováním.

Protože si za svými výrobky stojíme a věříme v dobré vztahy s Vámi, koncovým uživatelem, rádi bychom Vám tímto nabídli nadstandardní péči v podobě služeb SERVIS a SERVISplus+.

Pokud jste dodrželi níže uvedené Obchodní a záruční podmínky a Váš výrobek stále nefunguje správně, můžete vedle uplatnění svých práv z vadného plnění u Vašeho dodavatele, případně z jím poskytnuté záruky využít naší služby SERVIS. K zajištění pravidelných ročních prohlídek využijte naší servisní služby SERVISplus+.

Prosíme Vás, abyste vzal na vědomí, že služba SERVIS je z naší strany poskytována dobrovolně a nenahrazuje odpovědnost Vašeho dodavatele z vadného plnění, případně jím poskytnutou záruku.

Podrobnosti ke službám SERVIS a SERVISplus+ naleznete níže v těchto Obchodních a záručních podmínkách (dále jen „Záruční podmínky“).

Touto naší vzájemnou spoluprací společně vytvoříme podmínky pro bezpečnou a bezchybnou činnost Vašeho nového výrobku. Věříme, že tak Vám bude sloužit k plné spokojenosti.

Bosch Termotechnika s.r.o.

Obchodní a záruční podmínky platné od 1. 4. 2017

Informace o výrobku

Označení výrobce ve smyslu § 5 zákona č. 102/2001 Sb., zákon o obecné bezpečnosti výrobků:

Bosch Termotechnika s.r.o.

se sídlem Průmyslová 372/1, Praha 10 – Štěrboholy, PSČ 108 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121629 (dále jen „Společnost“)

Výrobky jsou schváleny certifikátem CE, vyhovují platným požadavkům evropských směrnic, ČSN, ČSN EN a technickým normám a předpisům vztahujících se k platnému nařízení vlády a konstrukčnímu vzoru popsanému v ES certifikátu.

Důležitá spojení

Email: servisplus@bosch.com

Tel: 848 222 232

Internetové stránky (služba SERVIS a SERVISplus+)

www.servis-plus.cz

A. SERVIS - základní Podmínky služby

V rámci služby Servis zajišťujeme prostřednictvím našich autorizovaných servisních partnerů bezplatné odstranění závad (dále jen „Záruční oprava“).

Při koupi našeho výrobku si neopomeňte od Vašeho dodavatele vyžádat doklad o zakoupení, vč. data prodeje.

Pokud nebude výrobek bezprostředně instalován, je nutné jej uskladnit na suchém a temperovaném místě, mimo dosah agresivních látek a hořlavin, s vyloučením možnosti mechanického poškození.

Po koupi výrobku:

 • Seznamte se s instalačním a obslužným návodem. Zejména věnujte pozornost pokynům pro umístění a instalaci výrobku, přívodu spalovacího vzduchu, odtahu spalin, parametrům otopné vody, apod.
 • V rámci přípravy výrobku k uvedení do provozu (pokud je určen pro napojení na komín) mějte k dispozici platnou revizi komínu odbornou kominickou firmou.
 • V případě instalace části odtahu spalin do venkovní zdi u výrobků s nuceným odtahem spalin, doporučujeme dotazem u stavebního úřadu zjistit předem podmínky pro umístění vyústění odvodu spalin (stavební povolení).
 • Doporučujeme vždy provést tlakovou zkoušku těsnosti plynového přívodu a revizi elektrického přívodu.

Výrobek musí být nainstalován v souladu s instalačním návodem oprávněnou firmou (např. oprávnění k montážím plynových zařízení) a uveden do provozu autorizovanými servisními techniky našeho autorizovaného servisního partnera. Ověřit autorizaci servisního partnera můžete na internetových stránkách výrobce zařízení. Servisní technici jsou povinni Vám na vyzvání prokázat autorizaci od naší společnosti. V případě uvedení výrobku do provozu neautorizovanou osobou nelze využít služby SERVIS a požadovat Záruční opravu.

Pokyny pro přípravu výrobku k uvedení do provozu

Před příjezdem autorizovaného servisního partnera a uvedením výrobku do provozu:

 • Zkontrolujte, zda je místnost umístění výrobku řádně uklizena a zbavena všech stavebních zbytků. Nasáté zbytky izolace, vrtná drť atd. mohou způsobit vážné poškození výrobku, na které se služba Servis zásadně nevztahuje.
 • Informujte se o naplnění otopné soustavy na předepsaný přetlak dle návodu k obsluze nebo projektové dokumentace a současně se dotazem ujistěte, že bylo provedeno před naplněním otopné soustavy správné propláchnutí rozvodů, z důvodu vypláchnutí všech nečistot z potrubí. Toto je potřeba provést i u nové instalace.
 • Připravte si potřebnou dokumentaci pro servisního technika (doklad o koupi výrobku, v případě potřeby platnou revizi komínu, revizi plynové přípojky, revizi elektrického připojení a popřípadě i projektovou dokumentaci pro nastavení výkonu kotle na vypočtené parametry). Kontaktujte servisního technika k připojení a uvedení výrobku do provozu, jen pokud máte připojen plynoměr (u tekutého plynu, pokud je naplněná nádrž), je dohotovený celý odtah spalin a pokud je připojeno instalační potrubí k výrobku.
 • V trvale neobydlených domech doporučujeme aplikovat ochranný protizámrazový prostředek do otopné vody dle pokynů v instalačním návodu daného výrobku. Použití jiných než doporučených prostředků je zakázáno. Tyto prostředky mohou způsobit poruchu nebo poškození výrobku i celé otopné soustavy. Rovněž je zakázána aplikace těsnících prostředků v otopné soustavě. V rámci Záruční opravy nelze požadovat odstranění závad, které vzniknou použitím nevhodných protizámrazových, antikorozních a těsnících prostředků v otopné soustavě.

Po uvedení výrobku do provozu a před podpisem „Záznamu o uvedení do provozu" je nutné zkontrolovat:

 • zda byla řádně ověřena funkčnost otopné soustavy. Nechte se informovat o jejím výsledku.
 • Ověřte, zda servisní technik řádně a úplně vyplnil „Záznam o uvedení do provozu", zejména identifikační číslo výrobku a uvedl správné datum uvedení výrobku do provozu. Potřebné údaje pro správné vyplnění „Záznamu o uvedení do provozu" jsou uvedeny na typovém štítku výrobku.
 • Servisní technik je Vás povinen v rámci uvedení výrobku do provozu seznámit s jeho obsluhou a funkcemi.
 • U otopné soustavy požadujte seznámení s doplňováním vody a odvzdušňováním výrobku. Kontrolu kvality vody v otopné soustavě si nechejte prakticky ukázat.

Při uvedení výrobku do provozu si neopomeňte nechat potvrdit záznam o uvedení výrobku do provozu, vč. data uvedení do provozu.

Úplné záznamy o prodeji a uvedení výrobku do provozu jsou pro nás nezbytné, abychom Vám mohli Záruční opravu zajistit prostřednictvím našich autorizovaných servisních partnerů.

Pokyny pro provozovatele k provozu a údržbě

Pokyny k provozu výrobku

V průběhu provozu je nutné u výrobku dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v návodu, zejména:

 • pokud jsou v okolí výrobku ještě prováděny stavební práce v rozporu s pokyny pro provoz výrobku uvedené v návodu pro obsluhu, zejména broušení sádrokartonu a práce s nátěrovými hmotami, lepidly apod., je nutno odstavit na přechodnou dobu výrobek z provozu, odpojit jej od elektrické sítě, uzavřít plynový kohout
 • neskladujte v těsné blízkosti výrobku hořlavé látky, papír, chemikálie a podobně
 • z důvodu úrazu elektrickým proudem a popálenin neprovádějte manipulace v rozporu s instalačním a obslužným návodem a přenechejte servisní zásahy autorizovanému servisnímu partnerovi.

Instalaci, uvedení do provozu a pravidelnou údržbu výrobku si zajišťujete dle své volby a na vlastní náklady. Těmito Záručními podmínkami nepřebíráme odpovědnost za řádné provedení těchto servisních úkonů.

B. Další podmínky služby SERVIS

1. Služba Servis je poskytována v době 24 měsíců od uvedení Vašeho výrobku do provozu, nejpozději ale 27 měsíců ode dne prodeje při dodržení výše uvedených základních podmínek (dále jen „Záruční doba“), není-li dále v Přehledu stanovena jiná Záruční doba. Přehled Záručních dob tvoří přílohu 1 těchto Záručních podmínek. Běh Záruční doby se nepřerušuje ani nestaví.

3. Podmínkou pro uznání nároku na Záruční opravu je přesné dodržení montážních a provozních podmínek uvedených v průvodní dokumentaci k výrobku. Průvodní dokumentaci k jednotlivým výrobkům můžete také nalézt na Internetových stránkách.

4. K uplatnění nároku na Záruční opravu je potřeba, abyste ohlásil závadu našemu autorizovanému servisnímu partnerovi bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Předpokladem pro uznání nároku na Záruční opravu je předložení originálu dokladu o zakoupení a záznamu o uvedení do provozu v souladu se základními podmínkami služby SERVIS výše. V případě, že jste tyto doklady již předložili v rámci služby SERVISplus+ (viz níže), pak je podmínka dle předchozí věty tohoto bodu splněna.

5. Nárok na Záruční opravu máte za předpokladu, že závada je závadou materiálu nebo závadou vzniklou při výrobě. V případě reklamace parametrů nebo činnosti otopné soustavy ve spojení s výrobkem budeme potřebovat doložit i příslušnou projektovou dokumentaci s výpočtem otopné soustavy.

6. Nárok na Záruční opravu nevzniká v případě opravy běžného opotřebení a rychloopotřebitelných dílů jako jsou například zapalovací a hlídací elektrody, žárovky, ucpávky, těsnění, a mechanického poškození sedel armatur nečistotami, v případě závad zaviněných poruchou elektrické sítě a vadnou dodávkou z rozvodné sítě, nečistotami, zvýšeným obsahem vody, odchylkou vstupního přetlaku od požadované hodnoty, přerušenou dodávkou z rozvodné sítě a v případě závad vzniklých při poruchách vodovodního řadu nebo u otopné soustavy při použití otopné vody s neodpovídajícími parametry pro daný typ výrobku. Nárok na Záruční opravu dále nevzniká při závadách spojených s provozem výrobku v rozporu s provozními podmínkami uvedenými v instalačním návodu nebo při provozu výrobku v rozporu s platnými předpisy. Při Záruční opravě není možno požadovat servisní úkony spojené s obsahem roční preventivní údržby, např. čištění spalinové cesty, hořáku, výměníku a i ostatních částí výrobku, nastavení odlišných parametrů výrobku nebo regulace. Na službu Servis nevzniká nárok ani při závadách vzniklých náhodou nebo vyšší mocí.

7. Nárok na Záruční opravu zaniká při poškození výrobku uživatelem, při spojení výrobku s příslušenstvím, které není v souladu s podmínkami instalace dle instalačního návodu, při neodborném zásahu do nastavení provozních hodnot, při opravě nebo údržbě výrobku jinou osobou než autorizovaným servisním partnerem, při svévolné konstrukční úpravě konstrukce výrobku, při použití dílů jiných výrobců, při nedodržení pokynů pro provoz, obsluhu a údržbu uvedených v návodu pro obsluhu, při provozování výrobku bez uvedení autorizovaným servisním partnerem do provozu. Nárok na Záruční opravu zanikne, nebyl-li uplatněn v Záruční době.

8. Vyhrazujeme si právo rozhodnout, jakým způsobem závadu odstraníme, např. výměnou nebo opravou vadného dílu, nebo celku. Vyměněné díly nebo celek musí být vydány servisnímu technikovi. Řádně odstraněnou závadu v Záruční době potvrďte svým podpisem servisnímu technikovi na záznamu o opravě.

9. Tyto Záruční podmínky nezakládají žádné jiné nároky než zde uvedené. Zejména jsou vyloučeny nároky náhrady související škody.

10. Koncový uživatel výrobku – fyzická osoba uděluje výslovný souhlas s tím, aby společnost Bosch Termotechnika s.r.o., se sídlem Praha 10 – Štěrboholy, Průmyslová 372/1, PSČ 108 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121629, IČ 189 53 573 (dále jen "Společnost") zpracovávala osobní údaje uvedené v registračním formuláři na Internetových stránkách k marketingovým a evidenčním účelům a uložila je do své databáze. Koncový uživatel-fyzická osoba má mj. právo přístupu k těmto údajům, na jejich opravu, jakož i další práva, stanovená zákonem na jeho ochranu. S poskytnutými osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas dle tohoto bodu je udělován dobrovolně. Nárok na Záruční opravu Bosch v rámci služby Servis vzniká pouze v případě udělení souhlasu dle tohoto bodu, když se jedná o nezbytné podklady k jejímu řádnému zajištění.

Koncový uživatel výrobku - fyzická osoba může při registraci výrobku udělit Společnosti výslovný souhlas s tím, aby mu Společnost zasílala obchodní sdělení v elektronické podobě ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlasy se zpracováním údajů a zasíláním obchodních sdělení jsou udělovány na dobu existence Společnosti anebo do odvolání tohoto svého souhlasu.

C. SERVISplus+

Služba SERVISplus+, kterou jsme pro Vás připravili, spočívá v povinnosti naší Společnosti poskytovat Vám při dodržení níže uvedených podmínek na Registrovaném výrobku Záruční opravy v rozsahu, jak je uvedeno pro službu SERVIS výše.

Služba SERVISplus+ je poskytována pouze pro plynové kondenzační kotle do 50 kW.

1. Podmínky sjednání služby SERVISplus+:

a. uvedení výrobku do provozu nejpozději do 3 měsíců od data jeho zakoupení; a současně

b. nejpozději do 3 měsíců ode dne jeho uvedení do provozu registrace k službě SERVISplus+ (dále jen „Registrovaný výrobek“). Po uplynutí této doby již nelze registraci Vašeho výrobku provést.

Př: Koupě zařízení 1.1.2016 , uvedení zařízení do provozu 30.3.2016, registrace zařízení k službě Servis plus+ 30.5.2016. Registrace výrobku proběhla úspěšně.

Registraci provedete pravdivým a úplným vyplněním registračního formuláře na Internetových stránkách. Před dokončením registrace Registrovaného výrobku do služby SERVISplus+ (uzavřením Smlouvy o službě SERVISplus+ s naší Společností) Vám bude nabídnuta možnost zkontrolovat zadané údaje a uložit si tyto Záruční podmínky (obsah Smlouvy o službě SERVISplus+) na Vašem počítači. Službu SERVISplus+ můžete zrušit (odstoupit od Smlouvy o službě SERVISplus+) bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dní ode dne dokončení registrace doručením písemné zprávy do sídla naší Společnosti.

2. Podmínky trvání služby SERVISplus+:

a. prostřednictvím Internetových stránek nám doručíte kopii záznamu o uvedení Registrovaného výrobku do provozu. Registrovaný výrobek musí být uveden do provozu v souladu se Záručními podmínkami.

b. zajistíte provedení servisní prohlídky Registrovaného výrobku do 12-ti měsíců ode dne jeho uvedení do provozu a v následujících letech pravidelně vždy od 1. 4. avšak nejpozději do 31. 8. každého následujícího kalendářního roku po celou dobu trvání služby SERVISplus+ (dále jen „Termíny“) autorizovaným servisním partnerem, kterého jste si zvolili při registraci ze seznamu Vám dostupných autorizovaných servisních partnerů. Za celé období trvání služby SERVISplus+ proběhne pravidelná prohlídka Vašeho výrobku celkem 4x.

c. Autorizovaný servisní partner provede servisní prohlídku Registrovaného výrobku jako náš dodavatel (jménem a na účet naší Společnosti). Při obtížích při sjednávání servisní prohlídky nás neváhejte kontaktovat, abychom Vám pomohli servisní prohlídku včas zajistit.

d. Služba SERVISplus+ se sjednává na dobu 5 let a nelze ji dále prodlužovat (doba trvání Smlouvy o službě SERVISplus+). Budeme-li plnit podmínky služby SERVISplus+, nemáme my ani Vy právo její využívání jednostranně zrušit (zákaz výpovědi Smlouvy o službě SERVISplus+).

3. Platební podmínky:

a. Sjednání služby SERVISplus+ je zpoplatněno částkou ve výši 2599,- Kč vč. DPH za jeden rok jejího trvání (dále jen „Roční poplatek“). Roční poplatek je úplný a zahrnuje cenu provedení pravidelné roční servisní prohlídky. Za celé období služby SERVISplus+, zaplatíte Roční poplatek celkem 4x.

b. Roční poplatek je možné uhradit prostřednictvím Internetových stránek (platba kartou) nebo na základě faktury – daňového dokladu, který Vám zašleme na emailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci. Roční poplatek za první rok trvání služby SERVISplus+ je splatný do 14 dnů ode dne dokončení registrace. Roční poplatek za každý další rok trvání služby SERVISplus+ je splatný ke dni výročí registrace Výrobku.

Příklad 1: V případě uvedení do provozu (UP) v 11/2016 a registrace výrobku v 01/2017, bude první Roční poplatek (RP) splatný do 01/2017 + 14 dní a první servisní prohlídka (SP) bude muset být provedena do 11/2017. V 01/2018 bude uhrazen druhý Roční poplatek a servisní prohlídka bude muset být provedena do 31.8.2018.

Příklad 2: V případě UP v 03/2017 a registrace výrobku v 05/2017 bude 1. RP splatný v 05/2017 + 14 dní. 1. SP bude muset být provedena nejpozději do 03/2018. V 05/2018 bude splatný 2. RP a 2.SP bude muset být provedena nejpozději do 31.8.2019.

c. Do řádného a úplného uhrazení Ročního poplatku na příslušný rok trvání služby SERVISplus+ nejsme povinni provést či nechat provést autorizovaným servisním partnerem pravidelnou servisní prohlídku Registrovaného výrobku. V takovém případě se má za to, že jste provedení prohlídky včas nezajistil.

4. Zánik trvání služby SERVISplus+:

a. Je nutné, abyste si servisní prohlídku sjednali s dostatečným předstihem, nejméně však 45 dní předem. Pokud nebude provedena servisní prohlídka nejpozději v Termínech z důvodu na Vaší straně (např. nedohodli jste si se servisním partnerem termín včas, nezpřístupnili jste Registrovaný výrobek v dohodnutém termínu, apod.), marným uplynutím Termínů nám vzniká právo na úhradu částky ve výši 50% Ročního poplatku (ujednání o smluvní pokutě) se splatností ke dni 1. 8. příslušného roku (dále jen „Poplatek“).

b. V případě, že nebude pravidelná servisní prohlídka Registrovaného výrobku provedena v Termínech z důvodu na Vaší straně, služba SERVISplus+ zaniká druhý den po uplynutí Termínů (zánik Smlouvy o službě SERVISplus+ Registrovaného výrobku).

c. Pokud porušíme podstatným způsobem pravidla poskytování služby Servis nebo nepodstatné porušení nenapravíme ani v dodatečné přiměřené lhůtě, můžete využívání služby SERVISplus+ zrušit písemnou zprávou doručenou do sídla naší Společnosti (odstoupení od Smlouvy o službě SERVISplus+).

d. V případě předčasného zániku trvání služby SERVISplus+ Vám nejpozději do 31. 12. příslušného roku vrátíme Roční poplatek, který jste uhradil za rok, ve kterém služba SERVISplus+ zanikla. Částku Ročního poplatku jsme oprávněni snížit o Poplatek (zápočet vzájemných pohledávek).

D. SERVISplus+ pro určená zařízení

V případě určených modelů: Bosch GC9000iW a GC9000iWM o výkonu 20 až 30 kW (kondenzační kotle) poskytujeme službu SERVISplus+ po dobu prvních 3 let provozu výrobku bezplatně. Ostatní podmínky služby SERVISplus+ platí.

K možnosti využít služby SERVISplus+ pro určená zařízení je zejména potřeba, abyste nechal výrobek uvést do provozu autorizovaným servisním partnerem, včas provedl registraci výrobku a zajistil provádění pravidelných servisních prohlídek.

Po uplynutí bezplatného tříletého období je možné sjednat poskytování služby SERVISplus+ ve 4. a 5. roce provozu výrobku za standardních podmínek služby SERVISplus+, a to prostřednictvím Internetových stránek za podmínky, že výrobek byl uveden do provozu a po celou dobu provozu pravidelně servisován v souladu se Záručními podmínkami.

E. Závěrečná ustanovení

Služby SERVIS a SERVISplus+ se řídí výhradně těmito Záručními podmínkami. Jakékoliv kratší či stručněji publikované podmínky slouží pouze pro informační účely. V případě rozporu ustanovení těchto Záručních podmínek a propagačních materiálů týkajících se obou služeb, nejasností týkajících se výkladu těchto Záručních podmínek nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto Záručních podmínek.

Příloha 1 - Přehled Záručních dob

Zařízení/jeho část
Záruční doba
Další podmínky
Záruční doba - základní 24 měsíců ode dne uvedení výrobku do provozu, nejdéle 27 měsíců ode dne prodeje.  
Prodloužená záruční doba - základní Prodloužení běhu záruční doby – základní o dalších 6 měsíců. Registrace výrobku na www.servis-plus.cz nejpozději do 3 měsíců ode dne uvedení zařízení do provozu.
Záruční doba – zvláštníZáruční doba – zvláštní U vybraných výrobků platí namísto Záruční doby – základní.
Vnitřní nádoba elektrických ohřívačů vody zn. Bosch s výjimkou modelu Bosch Tronic 2000T 5 let ode dne prodeje Registrace zařízení na stránkách www.servis-plus.cz nejpozději do 3 měsíců ode dne prodeje.